Datum för ikraftträdande: 2018-05-23
Senast uppdaterad: 2018-05-23

1. INLEDNING

Denna policy beskriver hur MoneyGo AB (fortsättningsvis ”MoneyGo” eller ”vi”), som personuppgiftsansvarig, behandlar personuppgifter kopplade till kunder (potentiella och befintliga), leverantörer och partnerbolag.

MoneyGo har följande organisationsnummer och kontaktuppgifter:

Organisationsnummer: 556821-8209
Adress: Box 1061, 251 10 Helsingborg
Telefon: 042 – 300 91 00
Hemsida: www.moneygo.se

Frågor och synpunkter angående denna policy eller MoneyGos behandling av personuppgifter ställs till MoneyGo genom användande av kontaktuppgifterna ovan eller direkt till vår GDPR-ansvarige:

Namn: Fredrik Gustavsson
Telefon: 042 – 300 91 00
E-post: info@moneygo.se


MoneyGo strävar efter och värnar om individers integritet vad gäller hur MoneyGos medarbetare hanterar, lagrar och skyddar personuppgifter. Vi arbetar i enlighet med gällande lagar, det vill säga fram till den 25 maj 2018 personuppgiftslagen (”PUL”) och därefter den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”), med kompletterande nationell lagstiftning, som träder i kraft den 25 maj 2018. Vi vill försäkra oss om att du är medveten om vilken typ av information som vi samlar in eller erhåller från dig och hur denna information används samt hur denna skyddas.

Denna externa integritetspolicy (”Policy”) förklarar bland annat hur och varför MoneyGo samlar in och hanterar personuppgifter avseende sina potentiella och befintliga kunder, leverantörer och partnerbolag (fortsättningsvis hänvisas personerna vars personuppgifter behandlas enligt denna policy även till som ”du”, ”dig” och ”ni”) och för vilka ändamål vi samlar in och använder informationen. Den beskriver också dina rättigheter gentemot MoneyGo och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Du som läsare av Policyn behöver endast läsa de delar i avsnitt 2-4 som hänvisar till den kategori av registrerade som du tillhör.

2. VILKA TYPER AV PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

2.1. Allmänt

Personuppgifter är all den information som, direkt eller indirekt, kan användas för att identifiera en levande fysisk person.

Information om hur vi lagrar och använder oss av kakor (s.k. cookies) finns i vår cookiepolicy som finns tillgänglig via www.moneygo.se/allmant/om-cookies.

2.2. Kunder

Information om dig som kund till MoneyGo kan överlämnas direkt från dig eller från det företag genom vilket du ansöker om att utnyttja någon av MoneyGos tjänster.

Om du valt att anlita MoneyGo för utförande av någon av MoneGos tjänster kommer MoneyGo behandla följande kategorier av personuppgifter hänförbara till dig som är kund till MoneyGo:

1. Kontaktuppgifter så som fullständigt namn, adress, mobilnummer och/eller telefonnummer samt e-postadress,

2. personlig information så som personnummer, kön, kopia på ID-handling och bankkontonummer, och

3. annan information som krävs för att göra en bedömning av huruvida MoneyGos tjänster kan utnyttjas av dig så som riskbedömning avseende penningtvätt, marknadsföringsspärrar, IP-nummer, information om skuldebrev och i kreditansökan samt engagemang hos MoneyGo.

2.3. Partnerbolag

MoneyGo behandlar följande kategorier av personuppgifter hänförbara till dig som är verklig huvudman till något av MoneyGos partnerbolag:

1. Kontaktuppgifter så som fullständigt namn och adress,

2. personlig information så som personnummer och kopia på ID, och

3. annan information så som riskbedömning avseende penningtvätt.

MoneyGo behandlar följande kategorier av personuppgifter hänförbara till dig som är kontaktperson eller anställd hos något av MoneyGos partnerbolag:

1. Kontaktuppgifter så som namn och e-postadress.

2.4. Leverantörer

MoneyGo behandlar följande kategorier av personuppgifter hänförbara till dig som är kontaktperson hos någon av MoneyGos leverantörer:

1. Kontaktuppgifter så som namn, e-postadress och mobilnummer.

3. VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

3.1. Allmänt

MoneyGo har för respektive kategori av registrerad olika ändamål med behandlingen av personuppgifter.

3.2. Kunder

MoneyGo behandlar personuppgifter hänförbara till dig som kund för följande ändamål:

1. för att kunna tillhandahålla och administrera det av kunden ansökta lånet, vilket bland annat innefattar att skicka ut betalningsavier till dig, administrera bankgiroinbetalningar och överlåtelse av vår fordran till en inkassopartner om du är mer än 100 dagar sen med att betala din fordran,

2. för att kunna tillhandahålla och administrera den eventuella försäkring du som kund tecknat hos Solid AB via oss,

3. för att kunna skicka specialerbjudande i marknadsföringssyfte,

4. för att kunna kontakta dig och svara på kommunikation från dig, och

5. för att fullfölja de skyldigheter vi har enligt lag.

3.3. Potentiella kunder

MoneyGo behandlar personuppgifter hänförbara till dig som potentiell kund med följande ändamål:

1. För att kunna skicka specialerbjudanden till dig i marknadsföringssyfte.

3.4. Partnerbolag

MoneyGo behandlar personuppgifter hänförbara till dig som verklig huvudman på ett till MoneyGo partnerbolag för följande ändamål:

1. för att identifiera verklig huvudman

MoneyGo behandlar personuppgifter hänförbara till dig som är kontaktperson eller anställd på ett till MoneyGo partnerbolag för följande ändamål:

1. för att kunna tillhandahålla partnerverktyget i vilket kontaktperson och/eller anställd på partnerbolag kan logga in och utföra arbete.

3.5. Leverantörer

MoneyGo behandlar personuppgifter hänförbara till dig som kontaktperson hos en till MoneyGo leverantör för följande ändamål:

1. För att kunna genomföra leverantörsavtalen.

4. DE LAGLIGA GRUNDERNA FÖR MONEYGOS BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTERNA

4.1. Allmänt

MoneyGo behandlar personuppgifter hänförliga till dig baserat på olika lagliga grunder beroende på vilken kategori av registrerad du tillhör. Laglig grund för behandling av personuppgifter avseende respektive kategori av registrerade framgår nedan.

4.2. Kunder

4.2.1. Fullgörande av avtal

MoneyGo behandlar personuppgifter hänförbara till dig som kund hos MoneyGo för att kunna fullfölja det med dig ingångna låneavtalet.

4.2.2. Rättslig förpliktelse

MoneyGo kan behandla dina personuppgifter för ändamålet att efterfölja säkerhetsstandarder och andra rättsliga förpliktelser baserat på att sådana rättsliga förpliktelser MoneyGo är föremål för och som måste efterföljas.

4.3. Potentiella kunder

4.3.1. Intresseavvägning

MoneyGo behandlar dina personuppgifter baserat på en intresseavvägning enligt vilken MoneyGos legitima och berättigade intresse består i att kunna marknadsföra sin verksamhet till dig som potentiell kund.

4.4. Leverantörer

4.4.1. Intresseavvägning

MoneyGo behandlar personuppgifter för dig som är kontaktperson hos leverantör till MoneyGo baserat på en intresseavvägning enligt vilken Moneygos berättigade intresse består i att kunna fullfölja avtalet ingånget med leverantören för vilket du är kontaktperson.

4.5. Partnerbolag

4.5.1. Rättslig förpliktelse

MoneyGo kan behandla dina personuppgifter med den lagliga grunden att efterfölja rättsliga förpliktelser med anledning av tillämplig penningtvättslagstiftning som MoneyGo är föremål för.

4.5.2. Intresseavvägning

MoneyGo behandlar dina personuppgifter som kontaktperson hos ett partnerbolag till MoneyGo baserat på en intresseavvägning i vilken Moneygos berättigade intresse består i att kunna fullfölja avtalet ingått med partnerbolag till vilken du är kontaktperson.

5. HUR LÄNGE LAGRAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter lagras endast under den period som de behöver sparas för att kunna fullfölja det ändamål för vilket personuppgifterna samlades in i enlighet med denna Policy. Personuppgifterna kommer därför att raderas när ändamålet för vilket personuppgifterna insamlats har uppfyllts.

Vår behandling av dina personuppgifter kommer att upphöra vid det tidigaste av följande tillfällen: (i) när du har invänt mot vår behandling och vi inte identifierat något stöd för att fortsätta den; (ii) när du lämnar din position inom företaget eller organisationen till vilket du är kontaktperson och vi inte identifierat något stöd för att fortsätta behandlingen; eller (iii) när vårt ändamål med behandlingen av dina personuppgifter upphör av en annan anledning.

6. I VILKEN UTSTRÄCKNING KAN DINA PERSONUPPGIFTER ÖVERFÖRAS TILL ANDRA AKTÖRER?

MoneyGo kommer inte sälja, byta eller leasa dina personuppgifter till tredje part. Dock kan vi komma att dela dina personuppgifter med våra anförtrodda personuppgiftsbiträden för att kunna tillhandahålla dig våra tjänster. Personuppgiftsbiträdena kan behöva tillgång till personuppgifterna för att kunna genomföra uppdraget MoneyGo anlitat dem för, men de kommer inte få behandla eller använda personuppgifterna för annat ändamål än de som angivits i denna Policy.

Personuppgifter kan även komma att lämnas från MoneyGo för att uppfylla de lagliga skyldigheter eller andra krav ställda av myndigheter för att kunna säkerställa att MoneyGo uppfyller de lagkrav som ställs på dem och för att kunna upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier eller andra säkerhets- eller tekniska problem.

7. I VILKA LÄNDER LAGRAS DINA UPPGIFTER?

I de flesta fall behandlas din data inom EU/EES. I vissa fall kan dock dina personuppgifter överföras till land utanför EU/EES. För att säkerställa att din data skyddas, kommer I sådana fall MoneyGo att vidta alla möjliga legala, avtalsmässiga och tekniska åtgärder, för att på så sätt säkerställa att datan skyddas på samma sätt som inom EU/EES.

8. SKYDDET AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi strävar efter att du alltid ska känna dig trygg i att lämna dina personuppgifter till MoneyGo. Vi har implementerat en stor mängd säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring och radering. MoneyGo vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse eller oavsiktlig förlust, ändring, otillåten spridning eller åtkomst, särskilt om behandlingen innefattar överföring av uppgifter i ett nätverk, och mot varje annan olaglig form av behandling. De säkerhetsåtgärder som vidtas för att skydda personuppgifter kommer att stå i proportion till risken för skada med tanke på de skyddade uppgifternas typ. Vi har hög säkerhet på våra datorer, krypterade laptops och lösenordskyddade mobiler.

9. DINA RÄTTIGHETER

9.1. Rätt att få tillgång till dina personuppgifter

Du kan begära en kopia av dina uppgifter och kontrollera så att uppgifterna är korrekta. Om någon uppgift skulle visa sig vara felaktiga har du rätt att få sådan felaktig uppgift rättad.

9.2. Rätt till begränsning, radering, dataportabilitet och invändning

Om särskilda omständigheter, angivna i tillämplig dataskyddslagstiftning, föreligger kan du ha rätt att kräva att MoneyGo begränsar behandlingen av eller raderar dina personuppgifter.

Om du tillhandahållit MoneyGo personuppgifterna har du i vissa fall rätt att få de personuppgifterna återsända till dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för att flytta denna information till annan användare eller personuppgiftsansvarig.

Du har även rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter som endast grundar sig på en ”intresseavvägning”.

9.3. Krav och klagomål

Om du skulle utnyttja någon av dina angivna rättigheter eller om du har några frågor avseende de personuppgifter som samlats in av oss eller frågor kring denna Policy, tveka inte att kontakta oss och vårt dataskyddsombud/vår GDPR-ansvarige. För kontaktinformation, se avsnitt 1 ovan.

Skulle du vara missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter eller anse att denna strider mot tillämplig lagstiftning, kontakta gärna oss genom den i avsnitt 1 angivna kontaktinformationen så att vi kan åtgärda de delar av vår behandling av dina personuppgifter som du är missnöjd med. Din integritet är viktig för oss och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. Om vi trots detta enligt din åsikt skulle misslyckas med att agera i enlighet med denna ambition har du alltid möjligheten att vända dig till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet med ett klagomål.

10. HUR DU KONTAKTAR OSS

Denna Policy kommer kontinuerligt att uppdateras. När detta sker kommer det att uppdateras och dateras på vår hemsida.

Om du har några frågor gällande denna Policy och om dina uppgifter ber vi dig att kontakta vår GDPR-ansvarige genom i avsnitt 1 ovan angiven kontaktinformation.